مواد شیمیایی آزمایشگاهی

Tetracycline hydrochloride

نام انگلیسی Tetracycline hydrochloride
نام فارسی تتراسایکلین هیدروکلراید
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده

شرح کلی از Tetracycline hydrochloride

فروشنده Tetracycline hydrochloride

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهیه Tetracycline hydrochloride و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت Tetracycline hydrochloride و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شوید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

تتراسایکلین هیدروکلراید

نام انگلیسی Tetracycline hydrochloride
نام فارسی تتراسایکلین هیدروکلراید
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده

شرح کلی از تتراسایکلین هیدروکلراید

فروشنده تتراسایکلین هیدروکلراید

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهیه تتراسایکلین هیدروکلراید و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت تتراسایکلین هیدروکلراید و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شوید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Tetraethyl orthosilicate, 95.0%

نام انگلیسی Tetraethyl orthosilicate, 95.0%
نام فارسی تترا اتیل ارتو سیلیکات
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده

شرح کلی از Tetraethyl orthosilicate, 95.0%

فروشنده Tetraethyl orthosilicate, 95.0%

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهیه Tetraethyl orthosilicate, 95.0% و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت Tetraethyl orthosilicate, 95.0% و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شوید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

تترا اتیل ارتو سیلیکات

نام انگلیسی Tetraethyl orthosilicate, 95.0%
نام فارسی تترا اتیل ارتو سیلیکات
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده

شرح کلی از تترا اتیل ارتو سیلیکات

فروشنده تترا اتیل ارتو سیلیکات

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهیه تترا اتیل ارتو سیلیکات و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت تترا اتیل ارتو سیلیکات و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شوید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Tetraethylammonium bromide for synthesis

نام انگلیسی Tetraethylammonium bromide for synthesis
نام فارسی محلول تترا اتیل آمونیوم برومید
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده

شرح کلی از Tetraethylammonium bromide for synthesis

فروشنده Tetraethylammonium bromide for synthesis

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهیه Tetraethylammonium bromide for synthesis و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت Tetraethylammonium bromide for synthesis و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شوید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

محلول تترا اتیل آمونیوم برومید

نام انگلیسی Tetraethylammonium bromide for synthesis
نام فارسی محلول تترا اتیل آمونیوم برومید
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده

شرح کلی از محلول تترا اتیل آمونیوم برومید

فروشنده محلول تترا اتیل آمونیوم برومید

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهیه محلول تترا اتیل آمونیوم برومید و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محلول تترا اتیل آمونیوم برومید و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شوید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Tetraethylammonium hydroxide

نام انگلیسی Tetraethylammonium hydroxide (20% aqueous solution) for synthesis
نام فارسی محلول تترا اتیل آمونیوم هیدروکسید
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده

شرح کلی از Tetraethylammonium hydroxide

فروشنده Tetraethylammonium hydroxide (20% aqueous solution) for synthesis

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهیه Tetraethylammonium hydroxide و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت Tetraethylammonium hydroxide و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شوید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

محلول تترا اتیل آمونیوم هیدروکسید

نام انگلیسی Tetraethylammonium hydroxide (20% aqueous solution) for synthesis
نام فارسی محلول تترا اتیل آمونیوم هیدروکسید
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده

شرح کلی از محلول تترا اتیل آمونیوم هیدروکسید

فروشنده محلول تترا اتیل آمونیوم هیدروکسید

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهیه محلول تترا اتیل آمونیوم هیدروکسید و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محلول تترا اتیل آمونیوم هیدروکسید و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شوید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Tetraethylene glycol dimethacrylate

نام انگلیسی Tetraethylene glycol dimethacrylate
نام فارسی تتراتیلن گلیکول دی ماتریلات
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده

شرح کلی از Tetraethylene glycol dimethacrylate

فروشنده Tetraethylene glycol dimethacrylate

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهیه Tetraethylene glycol dimethacrylate و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت Tetraethylene glycol dimethacrylate و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شوید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

تتراتیلن گلیکول دی ماتریلات

نام انگلیسی Tetraethylene glycol dimethacrylate
نام فارسی تتراتیلن گلیکول دی ماتریلات
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده

شرح کلی از تتراتیلن گلیکول دی ماتریلات

فروشنده تتراتیلن گلیکول دی ماتریلات

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهیه تتراتیلن گلیکول دی ماتریلات و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت تتراتیلن گلیکول دی ماتریلات و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شوید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Tetrahydrofuran, 99.8%, for HPLC

نام انگلیسی Tetrahydrofuran, 99.8%, for HPLC
نام فارسی تترا هیدرو فوران THF
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده

شرح کلی از Tetrahydrofuran, 99.8%, for HPLC

فروشنده Tetrahydrofuran, 99.8%, for HPLC

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهیه Tetrahydrofuran, 99.8%, for HPLC و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت Tetrahydrofuran, 99.8%, for HPLC و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شوید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

تترا هیدرو فوران THF

نام انگلیسی Tetrahydrofuran, 99.8%, for HPLC
نام فارسی تترا هیدرو فوران THF
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده

شرح کلی از تترا هیدرو فوران THF

فروشنده تترا هیدرو فوران THF

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهیه تترا هیدرو فوران THF و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت تترا هیدرو فوران THF و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شوید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

phosphonium chloride solution

نام انگلیسی Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride solution
نام فارسی تتراکیس (هیدروکسی‌متیل) فسفونیوم کلرید
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده

شرح کلی از Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride solution

فروشنده Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride solution

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهیه Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride solution و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride solution و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شوید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

تتراکیس (هیدروکسی‌متیل) فسفونیوم کلرید

نام انگلیسی Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride solution
نام فارسی تتراکیس (هیدروکسی‌متیل) فسفونیوم کلرید
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده

شرح کلی از تتراکیس (هیدروکسی‌متیل) فسفونیوم کلرید

فروشنده تتراکیس (هیدروکسی‌متیل) فسفونیوم کلرید

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهیه تتراکیس (هیدروکسی‌متیل) فسفونیوم کلرید و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت تتراکیس (هیدروکسی‌متیل) فسفونیوم کلرید و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شوید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Tetramethylsilane ≥99.0% (GC)

نام انگلیسی Tetramethylsilane ≥99.0% (GC)
نام فارسی تترا متیل سیلان
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده

شرح کلی از Tetramethylsilane ≥99.0% (GC)

فروشنده Tetramethylsilane ≥99.0% (GC)

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهیه Tetramethylsilane ≥99.0% (GC) و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت Tetramethylsilane ≥99.0% (GC) و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شوید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

تترا متیل سیلان

نام انگلیسی Tetramethylsilane ≥99.0% (GC)
نام فارسی تترا متیل سیلان
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده

شرح کلی از تترا متیل سیلان

فروشنده تترا متیل سیلان

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهیه تترا متیل سیلان و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت تترا متیل سیلان و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شوید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Tetra-n-butyl orthotitanate for synthesis

نام انگلیسی Tetra-n-butyl orthotitanate for synthesis
نام فارسی تترا ان بوتیل ارتو تیتانات
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده

شرح کلی از Tetra-n-butyl orthotitanate for synthesis

فروشنده Tetra-n-butyl orthotitanate for synthesis

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهیه Tetra-n-butyl orthotitanate for synthesis و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت Tetra-n-butyl orthotitanate for synthesis و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شوید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

تترا ان بوتیل ارتو تیتانات

نام انگلیسی Tetra-n-butyl orthotitanate for synthesis
نام فارسی تترا ان بوتیل ارتو تیتانات
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده

شرح کلی از تترا ان بوتیل ارتو تیتانات

فروشنده تترا ان بوتیل ارتو تیتانات

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهیه تترا ان بوتیل ارتو تیتانات و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت تترا ان بوتیل ارتو تیتانات و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شوید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Tetra-n-butylammonium hydroxide

نام انگلیسی Tetra-n-butylammonium hydroxide (20% solution in water) for synthesis
نام فارسی تترا ان بوتیل امونیوم هیدروکساید
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده

شرح کلی از Tetra-n-butylammonium hydroxide

فروشنده Tetra-n-butylammonium hydroxide

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهیه Tetra-n-butylammonium hydroxide و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت Tetra-n-butylammonium hydroxide و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شوید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

تترا ان بوتیل امونیوم هیدروکساید

نام انگلیسی Tetra-n-butylammonium hydroxide (20% solution in water) for synthesis
نام فارسی تترا ان بوتیل امونیوم هیدروکساید
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده

شرح کلی از تترا ان بوتیل امونیوم هیدروکساید

فروشنده تترا ان بوتیل امونیوم هیدروکساید

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهیه تترا ان بوتیل امونیوم هیدروکساید و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت تترا ان بوتیل امونیوم هیدروکساید و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شوید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Tetrapropylammonium hydroxide

نام انگلیسی Tetrapropylammonium hydroxide (40% solution in water) for synthesis
نام فارسی تترا پروپیل آمنیوم هیدرو اکسید
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده

شرح کلی از Tetrapropylammonium hydroxide

فروشنده Tetrapropylammonium hydroxide

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهیه Tetrapropylammonium hydroxide و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت Tetrapropylammonium hydroxide و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شوید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

تترا پروپیل آمنیوم هیدرو اکسید

نام انگلیسی Tetrapropylammonium hydroxide (40% solution in water) for synthesis
نام فارسی تترا پروپیل آمنیوم هیدرو اکسید
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده

شرح کلی از بتا تترا پروپیل آمنیوم هیدرو اکسید

فروشنده تترا پروپیل آمنیوم هیدرو اکسید

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهیه تترا پروپیل آمنیوم هیدرو اکسید و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت تترا پروپیل آمنیوم هیدرو اکسید و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شوید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

بتا TGF

نام انگلیسی TGF beta-1 Human/Mouse Uncoated ELISA Kit with Plates
نام فارسی بتا TGF
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده

شرح کلی از بتا TGF

فروشنده بتا TGF

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهیه بتا TGF و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت بتا TGF و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شوید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

TGF beta-1 Human

نام انگلیسی TGF beta-1 Human/Mouse Uncoated ELISA Kit with Plates
نام فارسی بتا TGF
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده

شرح کلی از TGF beta-1 Human

فروشنده TGF beta-1 Human/Mouse Uncoated ELISA Kit with Plates

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهیه TGF beta-1 Human و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت TGF beta-1 Human و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شوید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Thiamine hydrochloride

نام انگلیسی Thiamine hydrochloride
نام فارسی تیامین هیدروکلراید
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده

شرح کلی از Thiamine hydrochloride

فروشنده Thiamine hydrochloride

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهیه Thiamine hydrochloride و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت Thiamine hydrochloride و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شوید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

تیامین هیدروکلراید

نام انگلیسی Thiamine hydrochloride
نام فارسی تیامین هیدروکلراید
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده

شرح کلی از تیامین هیدروکلراید

فروشنده تیامین هیدروکلراید

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهیه تیامین هیدروکلراید و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت تیامین هیدروکلراید و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شوید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Thianaphthene (Benzothiophene)

نام انگلیسی Thianaphthene (Benzothiophene)
نام فارسی تیانافتن (بنزوتیافن)
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده

شرح کلی از Thianaphthene (Benzothiophene)

فروشنده Thianaphthene (Benzothiophene)

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهیه Thianaphthene (Benzothiophene) و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت Thianaphthene (Benzothiophene) و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شوید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

تیانافتن (بنزوتیافن)

نام انگلیسی Thianaphthene (Benzothiophene)
نام فارسی تیانافتن (بنزوتیافن)
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده

شرح کلی از تیانافتن (بنزوتیافن)

فروشنده تیانافتن (بنزوتیافن)

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهیه تیانافتن (بنزوتیافن) و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت تیانافتن (بنزوتیافن) و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شوید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Thianthrene

نام انگلیسی Thianthrene
نام فارسی تیانترن
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده

شرح کلی از Thianthrene

فروشنده Thianthrene

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهیه Thianthrene و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت Thianthrene و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شوید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

تیانترن

نام انگلیسی Thianthrene
نام فارسی تیانترن
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده

شرح کلی از تیانترن

فروشنده تیانترن

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهیه تیانترن و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت تیانترن و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شوید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Thiazolyl Blue tetrazolium bromide, 98%, MTT

نام انگلیسی Thiazolyl Blue tetrazolium bromide, 98%, MTT
نام فارسی تیازولیل بلو تترازولیم
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده

شرح کلی از Thiazolyl Blue tetrazolium bromide, 98%, MTT

فروشنده Thiazolyl Blue tetrazolium bromide, 98%, MTT

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهیه Thiazolyl Blue tetrazolium bromide, 98%, MTT و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت Thiazolyl Blue tetrazolium bromide, 98%, MTT و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شوید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

تیازولیل بلو تترازولیم

نام انگلیسی Thiazolyl Blue tetrazolium bromide, 98%, MTT
نام فارسی تیازولیل بلو تترازولیم
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده

شرح کلی از تیازولیل بلو تترازولیم

فروشنده تیازولیل بلو تترازولیم

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهیه تیازولیل بلو تترازولیم محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت تیازولیل بلو تترازولیم و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شوید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Thiazolyl blue, MTT

نام انگلیسی Thiazolyl blue, MTT
نام فارسی تیازولیل بلو
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده

شرح کلی از Thiazolyl blue, MTT

فروشنده Thiazolyl blue, MTT

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهیه Thiazolyl blue, MTT محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت Thiazolyl blue, MTT و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شوید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

تیازولیل بلو

نام انگلیسی Thiazolyl blue, MTT
نام فارسی تیازولیل بلو
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده

شرح کلی از تیازولیل بلو

فروشنده تیازولیل بلو

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهیه تیازولیل بلو محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت تیازولیل بلو و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شوید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Thioacetamide reagent grade, 98%

نام انگلیسی Thioacetamide reagent grade, 98%
نام فارسی تیواستامید
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده

شرح کلی از Thioacetamide reagent grade, 98%

فروشنده Thioacetamide reagent grade, 98%

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهیه Thioacetamide reagent grade, 98% محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت Thioacetamide reagent grade, 98% و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شوید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

تیواستامید

نام انگلیسی Thioacetamide reagent grade, 98%
نام فارسی تیواستامید
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده

شرح کلی از تیواستامید

فروشنده تیواستامید

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهیه تیواستامید محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت تیواستامید و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شوید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Thioglycolic

نام انگلیسی Thioglycolic
نام فارسی تیوگلیکولیک
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده

شرح کلی از Thioglycolic

فروشنده Thioglycolic

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهیه Thioglycolic محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت Thioglycolic و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شوید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

تیوگلیکولیک

نام انگلیسی Thioglycolic
نام فارسی تیوگلیکولیک
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده

شرح کلی از تیوگلیکولیک

فروشنده تیوگلیکولیک

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهیه تیوگلیکولیک محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت تیوگلیکولیک و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شوید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Thioglycolic acid, solution 80%

نام انگلیسی Thioglycolic acid, solution 80% w/w, extra pure, Mercaptoacetic acid
نام فارسی تیوگلیکولیک اسید
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده

شرح کلی از Thioglycolic acid, solution 80%

فروشنده Thioglycolic acid, solution 80%

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهیه Thioglycolic acid, solution 80% محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت Thioglycolic acid, solution 80% و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شوید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

تیوگلیکولیک اسید

نام انگلیسی Thioglycolic acid, solution 80%
نام فارسی تیوگلیکولیک اسید
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده

شرح کلی از تیوگلیکولیک اسید

فروشنده تیوگلیکولیک اسید

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهیه تیوگلیکولیک اسید محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت تیوگلیکولیک اسید و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شوید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Thionyl chloride for synthesis

نام انگلیسی Thionyl chloride for synthesis
نام فارسی تیونیل کلراید
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده

شرح کلی از Thionyl chloride for synthesis

فروشنده Thionyl chloride for synthesis

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهیه Thionyl chloride for synthesis محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت Thionyl chloride for synthesis و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شوید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

تیونیل کلراید

نام انگلیسی Thionyl chloride for synthesis
نام فارسی تیونیل کلراید
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده

شرح کلی از تیونیل کلراید

فروشنده تیونیل کلراید

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهیه تیونیل کلراید محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت تیونیل کلراید و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شوید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Thiophenol

نام انگلیسی Thiophenol
نام فارسی تیوفنول
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده

شرح کلی از Thiophenol

فروشنده Thiophenol

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهیه Thiophenol محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت Thiophenol و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شوید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

تیوفنول

نام انگلیسی Thiophenol
نام فارسی تیوفنول
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده

شرح کلی از تیوفنول

فروشنده تیوفنول

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهیه تیوفنول محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت تیوفنول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شوید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Thiourea

نام انگلیسی Thiourea
نام فارسی تیورا
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده

شرح کلی از Thiourea

فروشنده Thiourea

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهیه Thiourea محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت Thiourea و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شوید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

تیورا

نام انگلیسی Thiourea
نام فارسی تیورا
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده

شرح کلی از تیورا

فروشنده تیورا

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهیه تیورا محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت تیورا و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شوید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Thymidine

نام انگلیسی Thymidine
نام فارسی تیمیدین
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده

شرح کلی از Thymidine

فروشنده Thymidine

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهیه Thymidine محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت Thymidine و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شوید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

تیمیدین

نام انگلیسی Thymidine
نام فارسی تیمیدین
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده

شرح کلی از تیمیدین

فروشنده تیمیدین

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهیه تیمیدین محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت تیمیدین و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شوید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Thymol

نام انگلیسی Thymol
نام فارسی تیمول
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده

شرح کلی از Thymol

فروشنده Thymol

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهیه تیمول محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت Thymol و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شوید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

تیمول

نام انگلیسی Thymol
نام فارسی تیمول
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده

شرح کلی از تیمول

فروشنده تیمول

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهیه تیمول محصولات مشابه آن ، اطلاع از تیمول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شوید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

فهرست