مواد شیمیایی آزمایشگاهی

α-Amylase

نام انگلیسی (α-Amylase from Bacillus sp. Type II-A, lyophilized powder, ≥1,500 units/mg protein (biuret
نام فارسی آنزیم آلفا آمیلاز
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده A6380

شرح کلی از α-Amylase

فروشنده α-Amylase

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه α-Amylase و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت α-Amylase و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شود

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

α-Chymotrypsin from bovine pancreas

نام انگلیسی α-Chymotrypsin from bovine pancreas
نام فارسی کیموتریپسین
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده 27270

شرح کلی از α-Chymotrypsin from bovine pancreas

فروشنده α-Chymotrypsin

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه α-Chymotrypsin و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت α-Chymotrypsin و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شود

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

کیموتریپسین.

نام انگلیسی α-Chymotrypsin from bovine pancreas
نام فارسی کیموتریپسین
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده 27270

شرح کلی از کیموتریپسین

فروشنده کیموتریپسین

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه کیموتریپسین و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت کیموتریپسین و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شود

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

آلفا سیکلودکسترین

نام انگلیسی α-Cyclodextrin
نام فارسی آلفا سیکلودکسترین
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده c4642

شرح کلی از آلفا سیکلودکسترین

فروشنده آلفا سیکلودکسترین

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه آلفا سیکلودکسترین و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت آلفا سیکلودکسترین و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شود

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

α-Cyclodextrin

نام انگلیسی α-Cyclodextrin
نام فارسی آلفا سیکلودکسترین
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده c4642

شرح کلی از α-Cyclodextrin

فروشنده α-Cyclodextrin

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه α-Cyclodextrin و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت α-Cyclodextrin و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شود

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

α-Lactose monohydrate

نام انگلیسی α-Lactose monohydrate Ph.Eur., for biochemistry Lactobiose
نام فارسی لاکتوز مونوهیدرات یک آبه
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده 89211

شرح کلی از α-Lactose monohydrate

فروشنده α-Lactose monohydrate

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه α-Lactose monohydrate و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت α-Lactose monohydrate و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شود

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

لاکتوز مونوهیدرات یک آبه

نام انگلیسی α-Lactose monohydrate Ph.Eur., for biochemistry Lactobiose
نام فارسی لاکتوز مونوهیدرات یک آبه
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده 89211

شرح کلی از لاکتوز مونوهیدرات یک آبه

خرید لاکتوز مونوهیدرات یک آبه

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه لاکتوز مونوهیدرات یک آبه و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت لاکتوز مونوهیدرات یک آبه و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شود

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

بتا گالاکتوسیداز

نام انگلیسی β-Galactosidase from Escherichia coli Grade VIII, lyophilized powder, ≥500 units/mg protein
نام فارسی بتا گالاکتوسیداز
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده G5635

شرح کلی از بتا گالاکتوسیداز

خرید بتا گالاکتوسیداز

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه بتا گالاکتوسیداز و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت بتا گالاکتوسیداز و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شود

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

β-Galactosidase

نام انگلیسی β-Galactosidase from Escherichia coli Grade VIII, lyophilized powder, ≥500 units/mg protein
نام فارسی بتا گالاکتوسیداز
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده G5635

شرح کلی از بتا سیکلو دکسترین

فروشنده β-Galactosidase

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه β-Galactosidase و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت β-Galactosidase و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شود

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

β-Cyclodextrin ≥97%

نام انگلیسی β-Cyclodextrin ≥97%
نام فارسی بتا سیکلو دکسترین
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده C4767

شرح کلی از بتا سیکلو دکسترین

فروشنده β-Cyclodextrin ≥97%

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه β-Cyclodextrin ≥97% و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت β-Cyclodextrin ≥97% و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شود

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

بتا سیکلو دکسترین

نام انگلیسی β-Cyclodextrin ≥97%
نام فارسی بتا سیکلو دکسترین
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده C4767

شرح کلی از بتا سیکلو دکسترین

خرید بتا سیکلو دکسترین

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه بتا گلیسروفسفات و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت بتا سیکلو دکسترین و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شود

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

بتا گلیسروفسفات

نام انگلیسی (β-Glycerophosphate disodium salt hydrate BioUltra, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99% (titration
نام فارسی بتا گلیسروفسفات
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده G9422

شرح کلی از بتا گلیسروفسفات

خرید بتا گلیسروفسفات

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه بتا گلیسروفسفات و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت بتا گلیسروفسفات و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شود

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

β-Glycerophosphate

نام انگلیسی (β-Glycerophosphate disodium salt hydrate BioUltra, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99% (titration
نام فارسی بتا گلیسروفسفات
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کد ماده G9422

شرح کلی از β-Glycerophosphate

فروشنده β-Glycerophosphate

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه β-Glycerophosphate و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت ولرلاکتون و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شود

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

ولرلاکتون

نام انگلیسی γ-valerolactone purum), ≥98.0% gc)
نام فارسی ولرلاکتون
نام شرکت FLUKA

شرح کلی از ولرلاکتون

فروشنده ولرلاکتون

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه ولرلاکتون و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت ولرلاکتون و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شود

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

γ-valerolactone purum), ≥98.0% gc)

نام انگلیسی γ-valerolactone purum), ≥98.0% gc)
نام فارسی ولرلاکتون
نام شرکت FLUKA

شرح کلی از γ-valerolactone purum), ≥98.0% gc)

خرید γ-valerolactone purum), ≥98.0% gc)

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه γ-valerolactone purum), ≥98.0% gc) و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شود

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

استون صنعتی (برای شستشو)

نام انگلیسی Industrial acetone
نام فارسی استون صنعتی (برای شستشو)
نام شرکت هر برند

شرح کلی از استون صنعتی (برای شستشو)

فروشنده استون صنعتی (برای شستشو)

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه استون صنعتی (برای شستشو) و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شود

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

الکل 96%

 

نام انگلیسی alcohol 96%
نام فارسی الکل 96%
نام شرکت هر برند

شرح کلی از الکل 96%

فروشنده الکل

99.7%

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه الکل مطلق 99.7% و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شود

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

الکل مطلق 99.7%

 

نام انگلیسی Absolute alcohol 99.7%
نام فارسی الکل مطلق 99.7%
نام شرکت هر برند

شرح کلی از الکل مطلق 99.7%

فروشنده الکل مطلق 99.7%

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه الکل مطلق 99.7% و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شود

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

آمونیوم اگزالات

 

نام انگلیسی Ammonium oxalate
نام فارسی آمونیوم اگزالات
نام شرکت هر برند

شرح کلی از آمونیوم اگزالات

فروشنده آمونیوم اگزالات

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه آمونیوم اگزالات و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شود

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Ammonium oxalate

 

نام انگلیسی Ammonium oxalate
نام فارسی آمونیوم اگزالات
نام شرکت هر برند

شرح کلی از Ammonium oxalate

فروشنده Ammonium oxalate

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه Ammonium oxalate و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مشاهده بیشتر به قسمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی وارد شود

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

گلایسیدیل اکسی پروپیل تری متوکسی سیلان

نام محصول 3Glycidyloxypropyl ) trimethoxysilan )
نام فارسی گلایسیدیل اکسی پروپیل تری متوکسی سیلان
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از گلایسیدیل اکسی پروپیل تری متوکسی سیلان سیگما 440167

فروشنده گلایسیدیل اکسی پروپیل تری متوکسی سیلان در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه گلایسیدیل اکسی پروپیل تری متوکسی سیلان سیگما 3Glycidyloxypropyl ) trimethoxysilan ) و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Glycidyloxypropyl ) trimethoxysilan )

نام محصول 3Glycidyloxypropyl ) trimethoxysilan )
نام فارسی گلایسیدیل اکسی پروپیل تری متوکسی سیلان
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از 3Glycidyloxypropyl ) trimethoxysilan ) سیگما 440167

خرید 3Glycidyloxypropyl ) trimethoxysilan ) در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه گلایسیدیل اکسی پروپیل تری متوکسی سیلان سیگما 3Glycidyloxypropyl ) trimethoxysilan ) و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Tetrahydrofuran , THF

نام محصول Tetrahydrofuran , THF
نام فارسی حلال تتراهیدروفوران- تی اچ اف
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از Tetrahydrofuran , THF سیگما 401757

خرید Tetrahydrofuran , THFدر ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه حلال تتراهیدروفوران- تی اچ اف سیگما Tetrahydrofuran , THFو محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

تری ایزو پروپیل سیلان

نام محصول Triisopropylsilane 98% , TIPS
نام فارسی تری ایزو پروپیل سیلان
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از تری ایزو پروپیل سیلان سیگما 233781

فروشنده تری ایزو پروپیل سیلان در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه تری ایزو پروپیل سیلان سیگما Triisopropylsilane و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Triisopropylsilane

نام محصول Triisopropylsilane 98% , TIPS
نام فارسی تری ایزو پروپیل سیلان
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از Triisopropylsilaneسیگما 233781

خرید Triisopropylsilane در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه تری ایزو پروپیل سیلان سیگما Triisopropylsilane و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Methylimidazole

نام محصول Methylimidazole
نام فارسی متیل ایمیدازول
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از Methylimidazole سیگما m50843

خرید Methylimidazole در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه متیل ایمیدازول سیگما Methylimidazole و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

متیل ایمیدازول

نام محصول Methylimidazole
نام فارسی متیل ایمیدازول
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از متیل ایمیدازول سیگما m50843

فروشنده متیل ایمیدازول در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه متیل ایمیدازول سیگما Methylimidazole و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

دیتیزون

نام محصول Dithizone ACS reagent, ≥85.0%
نام فارسی دیتیزون
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از دیتیزون سیگما 194832

فروشنده دیتیزون در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه دیتیزون سیگما Dithizone ACS reagent و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Dithizone ACS reagent

نام محصول Dithizone ACS reagent, ≥85.0%
نام فارسی دیتیزون
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از Dithizone ACS reagent سیگما 194832

خرید Dithizone ACS reagent در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه دیتیزون سیگما Dithizone ACS reagent و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Glycerol BioUltra

نام محصول ( Glycerol BioUltra , for molecular biology, anhydrous, ≥99.5% ( GC
نام فارسی حلال گلیسیرین ، گیلیسرول-گلیسرول گرید مولکولار بایولوژی – خشک ( بدون آب )
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از Glycerol BioUltra سیگما 49767

خرید Glycerol BioUltra بایولوژی در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه گلیسرول گرید مولکولار بایولوژی سیگما Glycerol BioUltra و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

حلال گلیسیرین ، گیلیسرول

نام محصول ( Glycerol BioUltra , for molecular biology, anhydrous, ≥99.5% ( GC
نام فارسی حلال گلیسیرین ، گیلیسرول-گلیسرول گرید مولکولار بایولوژی – خشک ( بدون آب )
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از گلیسرول گرید مولکولار بایولوژی سیگما 49767

فروشنده گلیسرول گرید مولکولار بایولوژی در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه گلیسرول گرید مولکولار بایولوژی سیگما Glycerol BioUltra و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

دکان

نام محصول Decane
نام فارسی دکان
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از دکان سیگما d901

فروشنده دکان در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه دکان سیگما Decane و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Decane

نام محصول Decane
نام فارسی دکان
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از Decane سیگما d901

خرید Decane در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه دکان سیگما Decane و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Solvent Ethylene glycol

نام محصول Solvent Ethylene glycol
نام فارسی حلال اتلین گلایکل
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از Solvent Ethylene glycol سیگما 324558

خرید Solvent Ethylene glycol در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه حلال اتلین گلایکل سیگما Solvent Ethylene glycol و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

حلال اتلین گلایکل

نام محصول Solvent Ethylene glycol
نام فارسی حلال اتلین گلایکل
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از حلال اتلین گلایکل سیگما 324558

فروشنده حلال اتلین گلایکل در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه حلال اتلین گلایکل سیگما Solvent Ethylene glycol و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

حلال تولوئن

نام محصول Toluene anhydrous, 99.8%
نام فارسی حلال تولوئن
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از حلال تولوئن سیگما 244511

فروشنده حلال تولوئن در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه حلال تولوئن سیگما Toluene anhydrous, 99.8% و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

زیرکونیوم ترت بوتوکساید

نام محصول Zirconium(IV) butoxide solution
نام فارسی پودر زیرکونیوم ترت بوتوکساید
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از پودر زیرکونیوم ترت بوتوکساید سیگما 333948

فروشنده پودر زیرکونیوم ترت بوتوکساید در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه پودر زیرکونیوم ترت بوتوکساید سیگما Zirconium(IV) butoxide solution و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Zirconium(IV) butoxide solution

نام محصول Zirconium(IV) butoxide solution
نام فارسی پودر زیرکونیوم ترت بوتوکساید
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از Zirconium(IV) butoxide solution سیگما 333948

خرید Zirconium(IV) butoxide solution در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه پودر زیرکونیوم ترت بوتوکساید سیگما Zirconium(IV) butoxide solution و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Folic acid

نام محصول Folic acid ≥97%
نام فارسی فولیک اسید
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از Folic acid سیگما f7876

خرید Folic acid در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه فولیک اسید سیگما Folic acid ≥97%و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

فولیک اسید

 

نام محصول Folic acid ≥97%
نام فارسی فولیک اسید
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از فولیک اسید سیگما f7876

فروشنده فولیک اسید در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه فولیک اسید سیگما Folic acid ≥97%و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

گلیسیرین ، گیلیسرول

نام محصول (Glycerol BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for electrophoresis, ≥99% (GC
نام فارسی گلیسیرین ، گیلیسرول-گلیسرول گرید سل کالچر- کشت سلول برای الکتروفورز
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از گلیسیرین ، گیلیسرول سیگما g2025

فروشنده گلیسیرین ، گیلیسرول در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه گلیسیرین ، گیلیسرول سیگما Glycerin و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Glycerin

نام محصول (Glycerol BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for electrophoresis, ≥99% (GC
نام فارسی گلیسیرین ، گیلیسرول-گلیسرول گرید سل کالچر- کشت سلول برای الکتروفورز
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از Glycerin سیگما g2025

خرید Glycerin در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه گلیسیرین ، گیلیسرول سیگما Glycerin و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Montmorillonite K 10

نام محصول Montmorillonite K 10, powder
نام فارسی  پودر مونت موریلونیت | نانو رس
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از  Montmorillonite K 10 سیگما 69866

خرید Montmorillonite K 10 در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه  پودر مونت موریلونیت | نانو رس سیگما Montmorillonite K 10, powder و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

مونت موریلونیت

نام محصول Montmorillonite K 10, powder
نام فارسی  پودر مونت موریلونیت | نانو رس
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از  پودر مونت موریلونیت | نانو رس سیگما 69866

فروشنده  پودر مونت موریلونیت | نانو رس در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه  پودر مونت موریلونیت | نانو رس سیگما Montmorillonite K 10, powder و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

دکستران

نام محصول Dextran from Leuconostoc spp
نام فارسی دکستران از لکو نوستوک
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از دکستران از لکو نوستوک سیگما 31388

فروشنده دکستران در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه دکستران سیگما Dextran from Leuconostoc spp و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Dextran from Leuconostoc spp

نام محصول Polyvinylpyrrolidone plant cell culture tested, average mol wt 10,000 , PVP K10
نام فارسی پلی ونیل پیرولیدون-پی وی پی PVP K10
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از Polyvinylpyrrolidone PVP K10 سیگما p2307

خرید Polyvinylpyrrolidone PVP K10 در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه پلی ونیل پیرولیدون-پی وی پی PVP K10 سیگما Polyvinylpyrrolidone plant cell culture tested PVP K10 و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Polyvinylpyrrolidone

نام محصول Polyvinylpyrrolidone plant cell culture tested, average mol wt 10,000 , PVP K10
نام فارسی پلی ونیل پیرولیدون-پی وی پی PVP K10
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از Polyvinylpyrrolidone PVP K10 سیگما p2307

فروشنده Polyvinylpyrrolidone PVP K10 در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه پلی ونیل پیرولیدون-پی وی پی PVP K10 سیگما Polyvinylpyrrolidone plant cell culture tested PVP K10 و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

پلی ونیل پیرولیدون PVP K10

نام محصول Polyvinylpyrrolidone plant cell culture tested, average mol wt 10,000 , PVP K10
نام فارسی پلی ونیل پیرولیدون-پی وی پی PVP K10
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از پلی ونیل پیرولیدون-پی وی پی PVP K10 سیگما p2307

فروشنده پلی ونیل پیرولیدون-پی وی پی PVP K10 در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه پلی ونیل پیرولیدون-پی وی پی PVP K10 سیگما Polyvinylpyrrolidone plant cell culture tested PVP K10 و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

زیرکونیم تتروکساید

نام محصول Zirconium(IV) oxide
نام فارسی پودر اکسید زیرکونیوم – زیرکونیم دی اکسید – زیرکونیم تتروکساید
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از پودر اکسید زیرکونیوم سیگما 230693

فروشنده پودر اکسید زیرکونیوم – زیرکونیم دی اکسید در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه پودر اکسید زیرکونیوم – زیرکونیم دی اکسید – زیرکونیم تتروکساید سیگما Zirconium(IV) oxide و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

Zirconium(IV) oxide

نام محصول Zirconium(IV) oxide
نام فارسی پودر اکسید زیرکونیوم – زیرکونیم دی اکسید – زیرکونیم تتروکساید
نام شرکت SIGMA-ALDRICH
کشورسازنده آمریکا

شرح کلی از Zirconium(IV) oxide سیگما 230693

خرید Zirconium(IV) oxide در ایران

شما مشتریان ارجمند می توانید برای تهییه پودر اکسید زیرکونیوم – زیرکونیم دی اکسید – زیرکونیم تتروکساید سیگما Zirconium(IV) oxide و محصولات مشابه آن ، اطلاع از قیمت محصول و همچنین موجودی شرکت از طریق واتساپ ، فرم سفارش آنلاین و شماره تماس شرکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اطلاعات بیشتر از SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

سایت SIGMA ALDRICH و MERCK Millipor

 

شرکت آداک دارو پژوه وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی با موجودی عمده ای از محصولات مفتخر است تا به شما پژوهشگران و محققین گرامی خدمت رسانی کند.

فهرست